Statut

Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU Fundacji Pomocy Psychodynamicznej AFEKT z siedzibą w Gliwicach 

 „Postanowienia ogólne § 1. 
 1.Dagmara Maćkiewicz działająca w imieniu spółki pod firmą Impaired Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie zwanej także dalej „Fundatorem” oświadcza, że ustanawia fundację pod nazwą Fundacja Pomocy Psychodynamicznej AFEKT zwana dalej „Fundacją”.------------- 
2. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy Fundacja AFEKT. ------------------ 
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.--------------------------------------------------------- 
 § 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 2016.40 z dnia 11.01.2016r.), a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 2016.1817 z dnia 08.11.2016r.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 § 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa oraz zakładać i nabywać inne podmioty.
 § 4. Fundacja ma osobowość prawną.
 § 5. Siedzibą fundacji jest miasto Gliwice.
 § 6. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
 § 7. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.
 § 8. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 § 9. 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona tylko i wyłącznie jako działalność pomocnicza, w rozmiarach służących realizacji jej celów. Cały dochód uzyskany z tej działalności będzie przeznaczony na działalność statutową.
 § 10. Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły honorowe, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. --------

Cele i zasady działania Fundacji 

 § 11. Głównymi celami Fundacji są:
 1.Pomoc psychologiczna ludziom w kryzysie psychologicznym,
 2.Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat kryzysu psychologicznego i interwencji kryzysowej,
 3.Upowszechnianie wiedzy w zakresie interwencji kryzysowej wśród psychologów i innych osób stykających się w swojej praktyce zawodowej z ludźmi w kryzysie psychologicznym,
 4.Popularyzowanie wiedzy psychologicznej w społeczeństwie,
 5.Udzielanie wsparcia psychologicznego w celu podnoszenia jakości i komfortu życia,
 6.Zapobieganie patologiom społecznym, takim jak dyskryminacja i wykluczenie społeczne oraz zmiana świadomości wobec zjawiska patologii społecznej,
 7. Pomoc osobom dotkniętym patologią społeczną,
 8.Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 9.Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 10.Prowadzenie mediacji rodzinnych i społecznych,
 11.Popularyzacja i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
12.Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 13.Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży,
 14.Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 15.Działalność na rzecz tworzenia instytucji oraz MŚP z zakresu zgodnego ze statutem fundacji,
 16.Działalność szkoleniowa oraz wydawnicza,
 17.Działalność gospodarcza w zakresie upowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez fundację, 18.Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia szkoleń oraz konferencji na rzecz JST. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 § 12. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1.Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób w kryzysie psychologicznym,
 2.Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób pragnących podnieść jakość życia,
 3.Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej,
 4.Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych,
 5.Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla osób w kryzysie psychologicznym,
 6.Organizowanie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych,
 7.Organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej, w tym zajęć arteterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 8.Organizowanie konferencji, oraz innych wydarzeń upowszechniających w społeczeństwie wiedzę i idee pomocy psychologicznej.
9.Prowadzenie punktu mediacji rodzinnych i społecznych.
 10.Statutowa działalność fundacji będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego,
 11.Działalność odpłatna pożytku publicznego będzie realizowana poprzez ośrodek pomocy psychologicznej, specjalistyczną poradnię psychologiczną utworzoną w ramach Fundacji,
 12.Organizowanie i prowadzenie konsultacji i warsztatów indywidualnych i grupowych z zakresu psychodietetyki,
 13.Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
 14.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, w tym przede wszystkim z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej w Polsce,
 15.opiniowanie dokumentów i opracowań z zakresu zbieżnego z celami fundacji,
 16.wspieranie organizacji projektów zbieżnych z celami fundacji,
 17.organizowanie pomocy finansowej i finansowanie działań nakierowanych na realizację celów fundacji,
 18.działania nakierowane na zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji celów fundacji (m.in.: organizacja biura fundacji, zapewnienie źródeł finansowania fundacji, zapewnienie zasobów kadrowych),
19.wspieranie postaw zbieżnych z celami fundacji,
 20.Prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, szkolenia i seminaria naukowe na temat zdrowego trybu życia, kultury i edukacji,
 21.Współpracę z uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkim placówkami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji,
 22.Działalność naukowa, badawczo-rozwojowa i dydaktyczna w tym pozyskiwanie funduszy na prowadzenie badań naukowych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego w ujęciu prozdrowotnego stylu życia,
 23.Prowadzenie badań i prac rozwojowych mających na celu wspieranie zadań statutowych Fundacji,
 24.Organizowanie i prowadzenie staży i praktyk studenckich w zakresie zgodnym z celami Fundacji. ---------------------------------------------------------------------- 

 § 13. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 § 14. 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2.Prowadzone przez Fundację formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z nich, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3.Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

4.Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. Przedmiot Działalności Fundacji 

 § 15. Przedmiotem działalności według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) jest m.in.:
 - 58 – działalność wydawnicza,
 - 63.12.Z – działalność portali internetowych,
 -70.21.Z – stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji,
 -70.22.Z – pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
 - 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
 - 74.90.Z –pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 -85 – edukacja,
 - 88- pomoc społeczna bez zakwaterowania,
 - 90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 - 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

 Majątek i dochody Fundacji § 16.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 złotych (trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Z majątku tego przeznacza się kwotę 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 § 17. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku fundacji.
 5. Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych.
 6. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.
 7. Zysków z działalności gospodarczej.

 § 18. 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3.W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 § 19. Fundacja nie może: 1.
 Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 Władze Fundacji § 20. 
Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji
 § 21. 1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorów i składa się od jednej do pięciu osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesów, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Przy powoływaniu członków Zarządu Fundator decyduje o przyznaniu funkcji Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są spośród osób, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 § 22. 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatorów.

 3.Do zadań Zarządu należy: a) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, b) dokonywanie czynności prawnych z członkami Zarządu Fundacji w imieniu i na rzecz Fundacji, w szczególności podpisywanie umów, c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, d) uchwalanie regulaminów, e) sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji, f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, i) wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji i zmiana statutu, j) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji, k)wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. l) nadzór nad działalnością Fundacji.

 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. Na głosowaniu nie obowiązuje quorum.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
 6. Z każdego posiedzenia Zarządu Fundacji spisuje się protokół, który zatwierdza prowadzący posiedzenie Zarządu Fundacji.
 7. O posiedzeniu Zarządu (miejscu i terminie) muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.--------------------------------------------------------- 
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 § 23. Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie: Prezes Zarządu Dagmara Maćkiewicz.
§ 24. Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie jeśli jego praca na rzecz Fundacji wyniesie więcej niż 80 godzin w miesiącu. O wysokości wynagrodzenia decyduje Zarząd Fundacji.

 § 25. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
 1.Złożenia rezygnacji przez członka Zarządu na piśmie – do pozostałych członków Zarządu.
 2.Śmierci członka Zarządu.
 3.Upływu kadencji.
 4.Uprawomocnienia się wyroku sądu skazującego członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5.Utraty zdolności do czynności prawnych. Sposób Reprezentacji

 § 26. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

 Zmiana Statutu § 27. 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Połączenie z inną fundacją § 28. 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2.Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 29. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd.-----------
 
 Likwidacja Fundacji § 30. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2.Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

 § 31. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 § 32. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach bądź Zarząd Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jakie majątek zostanie przeznaczony, przy czym cele te muszą pozostawać w zgodzie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. § 33. 1. Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 11 sierpnia 2017 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
Copyright ©2017 FUNDACJA POMOCY PSYCHODYNAMICZNEJ AFEKT, All Rights Reserved.